Ned Geref Kerkkrisis Deel II

Featured

Rysmiernes

(sien ook vorige Deel I  oore die rysmiernes)

Geagte Ds Pieter en Broer in Christus (en moontlik die ander betrokke onderhandelaars met AS se verteenwoordiging),

1. Groot sterkte toegebid in u onderhandelinge in hierdie pynlike situasie dat getroue ondertekenaars van die Drie Formuliere nou deur ‘n Hoër en nie ‘n Meerdere Kerkvergadering besoek word. Die verkleinde sinode sluit nie alleen gemeentes maar veral nie-geordende ouderlinge uit, ‘n belangrike ewewig wat in Gereformeerde tradisie heilsaam was.

2. Met die “onskuldige maar wigagtige” frase in ons kerkorde oor die uitleg van die onfeilbare WOORD van die Lewende God wat deur duisende jare die kritiese hamertjies teen Sy Gesag ernstig gewaarsku het en behoue gebly het. Wigagtig: dit het deur die afgelope “kritiese eeue” gelei tot vervlakking en uiteindelike loëning van die kerk leer (wat etiek insluit – vgl K Barth!!). Voorbeelde deur die eeue en breed-geografies en kerklik “legio” in beide sinne van die term!

3. Die Westerse Kerk se poging om op logies, Grieks-filosofiese wyse die paganistiese denkers te oortuig het beide goeie vrug (goeie Credo’s en dogma) maar ook baie slegte vrug gelewer: versplittering van akademiese denke op byna elke vlak, en van die godsdientige wêreld in die Weste en in die Westerse sendingpogings. Die WOORDskrywers was nie onderlê in krities-logiese wysbegeerte nie*, maar in persoonlike gehoorsaamheid aan hulle BondsHERE en Sy Persoonlike Woord. (Persoonlike akademiese en persoonlike waarnemings hieroor oor baie dekades op drie vastelande en ander werelddele!)

4. Die oer-ou “grammatiese” en dus “letter-like” i.p.v semantiese lees van tekste sodat rabbi’s en seergeleerdes alleen kan verstaan wat “werklike” geskryf was en dit ten spyte van elke nuwe “wetenskaplike mode en metode” wat op die oomblik mag geld. ‘n Nederige gelowige met genoeg Skrifinsig kan die klare betekenis van de kernwaarhede verstaan, vertrou en volg. (My ondervinding van werk onder baie kulture en in meer as een taal is dat mense en kinders tot op die verste Suidsee-eilande die Woord in hulle taal en selfs in ‘n tweede taal goed verstaan terwyl seergeleerdes by hulle eie hipoteses vashaak en tot Woordvreemde beskouings gevolgtrekkings maak.)

5. Die eksegeet wat vermetel Pauliniese leer en etiek afskryf met arrogante “Paulus het nie van beter geweet nie” het min begrip vir die eerste “apostolaat met die gesag van Christus”en open die deur tot die godslasterlike “Die Seun van God het ook nie van beter geweet nie!” Christus en sy gevolmagtigde NT predikers en skrywers het die Verbondsbasis van die Adamiese, Noagitiese en Exodus-verbonde ten volle aanvaar met die volle medewete van die uiterste onkuisheid en mensmoordende offers – hieroor was beide Jode en eerste kerklikes duidelike eens. Die buite-bybelse gebruike kan opgesom word in die aanbieding van Mologiete Baal-dienaars teenoor Judaiste se oplossing vir Bondsbreuk: letterknegtige wetsuitleg en klippe vir steniging, maar  BondsHERE Jesus Christ  se “finale opliossing” Sy Bevrydende Evangelie van Jesus, die finale Messias, Bevryder, Saligmaker en Almagtige BONDSHEER en KONING!!

6. Ons liewe Moederkerk het na my insien, lankal fouteer deur  “lidmaatskap” met toegang tot “ampsbevoegdheid” gelyk te stel – dis onskriftuurlik, en selfs die Engelse Hooggereg het onlangs die Kerk bes gegee dat toegang tot ‘n “laer rang” nie die Kerk verplig om die persoon tot  ‘n “Biskopsamp” te “bevorder” nie.

Wees verseker van voorbidding vir u verdere onderhandelings en besluite.

Stanley W Theron (NGK emeritus)

Post Scripta:

1.* Hierop was die seergeleerde Paulus ‘n uitsondering. Hy het as Griekse burger grootgeword in ‘n akademiese stad wat saam met Atene en Aleksandië beroemd was as die geleerdheidsentra van die Romeinse Ryk. Hy het Ateners nie kon oortuig met logika nie, dit in I Kor juis verwerp maar oor etriek was hy oor ‘n geruime tyd gesprekgenoot van die ouboet van Stoisynse Seneka, naamlik Goewerneur Gallio! Ten spyte hiervan spreek sy briewe van Woordetiek soos deur Christus en Sy tydgenote deeglik in Bondsgetrouheid gevolg.

2. As nuuskieriges my stellings krities wil beoordeel, verwys my webwerf , te wete: www. docshaphan.wordpress.com  e-adres: swtheron”xtra.co.nz

 

Advertisements

Ned Geref Kerk-Krisis

Featured

Rysmiernes (sien ook brief aan Moreletapark Gemeente)

 

NGK in KRISIS                                                                                                      

Geen Wiggie of Rysmier voorsien of versier,

Belemmer en verbrou graniet en gebou,

Skep chaos, vertwyfeling, gejammer

Vanwee onnosele hande, verduisterde verstande

en aanhoudende en bose gehammer-hammer-hammer.

 

 1. AGTERGROND FAKTORE wat my siening oor die Kerkkrisis ten grond het
 2. Ek was in die later jare 80 deur Tuks eksamenkommissielede gevra om oor die spanning tussen die ouer dosente en veral die OT dosente (wat my my D in 84 kon gekos het!)

Ek self was ambivalent om die “ultra fondamentalistiese” party te steun omdat ek besef het dat hulle nie selfdie humanitiese kritiek en aanslag moes oorleef nie en my ant-woorde miskien ook nie sou verstaan nie. Ek het self ook gereken dat ek nie daartoe ryp was nie ten spyte van vroe-er stryd met “ultra fundamentaliste” in my PUK dae (wat wel my my Honn gekos het, veral oor wat ek etiketeer as “fatalistiese uitverkiesing” wat die Calvinistiese aspekte van verantwoordelikheid en beleefde geestelike vernuwing nie genoegsaam in hulle denke verdiskonteer het nie.

In my jeugdige onkunde hierop reageer ek deur Evangeliese maar Metodistiese studies via Canada te doen, waar ek weer met die byna Arminiaanse trekke te doen gehad het. By UNISA het ek ‘n mate van “behouende” humanisme raakgeloop maar eerder Barth met sy “180 grade swaaihoek” belewe. Hy het van sy eie uiters Duits-kritiese skoling en wel vanwee die Kerk en geleerdes aldaar wat Hitlerisme gesteun het.

By Tuks het ek die voorreg belewe van ‘n deel van die fakulteit wat sterk Evangelies Gereformeerd geskool was maar oor kritiese vrae oor die kritiek in die ander akker teespoed gekry het.

Ek beskou my huidige uitkyk a.g.v.die feit dat ek deur die jare probeer het om die beste kennis op tel tel sonder om my Woordbasis Gereformeerdheid prys te gee. Ek het waarskynlik die eerste “leke Bybelskool” (Ringsbybelskool Daspoort) in daardie jare van stapel gestuur (het elders ondervinding van stig en admin van twee sulke skole gehad), en o.a. gebruik gemaak van Prof JA Heyns en Frik Botha.

Hier in NZ te lande het ek een Bybelskool vir Pasifika gestig (12 jaar diens gelewer) en by twee Kiwi Bybelskole – nou doen ons net klein ww-uitreike in Asi-e. Hierdie onnodige relaas om te kom by my artikels vir studente en www-blaaie, veral www.docshaphan.wordpress.com. Hierin kom ek tot ‘n aangepaste variasie van oorlede Prof Willie Snyman (Pukke) se benadering van ‘n oorhoofse Woordtema. Hy word soms deur GKA aangehal as sou hy “Die Kerk” as so ‘n oorhoofse tema sien maar in ‘n persoonlike gesprek oor sy NT navorsing en myne in Hebre-ers het hy vertel hoe sy skip torpedeer is en sy proefskrif aantekeninge in die souwaters beland het. Met sy oorskrywe het hy sy opinie aangepas na “Die Koninkryk” -ook sterk motief by Heyns en Kung. Ek het beaam dat my proefsrkrif-siening dit sou kon beaam.

Maar hier te lande met paX Academy probeer ons die X van CHRISTUS vir alle vakke sentraal te hou en het ek as oorkoepelingstema: Persoonlike Messiaanse Verbond probeer handhaaf, veral in die OT wat deur Talmoed-skrywers as “alle profesie dui op die Messias” gesien word. Ons Dogmatiek/Etiek I begin by Johannes (jou stokperd! Dogmatiek/Etiek II gebruik on Hebre-ers my stokperdjie!)

 1. My lesings is ook aangepas by ‘n paar insigte (sommige asartikels in www:docshaphan.wordpress.com
 • Prof Ami Postma (Puk) het in 1955 vir my ‘n eksemplaar van sy Intreerede gegee waarin hy wys op die mistasting van vorige geleerdes oor die “plat Grieks van die NT” en die vonds van “KOINeH”. Eli Lizorkin-Eyzenberg van Israel Study Centre sien egter waarskynlik met volle reg die NT as “Joods Bybelse Grieks” en dit vanwee die bestaan en gebruik van beide TeNaK en LXX in verskillende tekste deur NT skrywers.

 

 • Voor en veral met my besoek aan Israel in 1983 het ek terdee bewus geword dat my Joodse kennis baie tekorte het. Dr Eli se kommentare vul dit vir my aan en hou ek my oog op modern Talmud-baseerde studies.   Miskien het jy kritiese kommentaar in hierdie verband.
 • My “Christus Alleen” artikel oor die 5 “soli-spreuke” plaas teen talle kommentare “Alleen deur die Skrif” as nommer vyf juis vanwee die letterknegte aan alle kante van die Protestantisme wat mekaar met “teksletters” bestook, waar die “sin van Christus” dikwels minder sigbaar is. In my benadering sien ek die Bybelse teks nie as ‘n dooie artefak wat letterknegtig ontleed moet word nie. Hieroor het my Vriend en mede-promotor in ‘n meer algemen verband verwys na “kadawer-teologie” wat als baie deskundig ontleed maar met onsamehangde Brokkies oorbly! Vir my is “solus Christus” meer Woordgetrou as geredekawel oor “kamele”!

Logies is die kritiek teen my “Christus alleen” is wel dat ons Hom alleen  deur die                NT teks ken. Hierdie kritiek ignoreer twee belangrike aspekte:

 • Die Lewende Verbondsboodskap deur die Persoonlike VerbondsHEER wat ‘n basiese Skrif- en Christussiening is. Die TeNak en NT teks is die lwende Woord van die Lewende VerbondsHEER aan sy Geesgevulde Verbondskinders wat, selfs as kinders,die boodskap eenvoudig verstaan – in my reise verstaanbaar vanuit Midde-Afrika tot in die Midde van ons Groot Oseaan.
 • Die plat-menslike maar verstaanbaarheid daarvan deur Verbondskinders en ware profete wat niks weglaat en niks byvoeg nie!
 • Met ‘n “Fox’s Martyrs” opvoeding sou ek nie kon reken dat die afvallige huidige ‘papa’ my op iets kon attend maak. Vir politieke doeleindes het hy ‘n verwaarloosde siening maar euelank by Rabbi’s bekende siening, aangehaal in sy gesprek met Israel, nl dat die Verbond met Adam soos vernuwe by Noag, geld vir alle nasate van die bogenoemde en in Moses se skrywes juis vir non-Israelis toepaslik bly! Jesus se leer en etiek, soos gevolg deur Sy Outoriseerde NT skrywers, en beam deur die Sinode van Jerusalem en die toepassing daarvan in die non-Israeli gemeentes sluit by OT en NT lering en etiek aan maar op non-Judaistiese Messiaanse wyse.
 • My Britse Oupa het my van kindsbeen “teengif” ingegee teen die “High Criticism” en Darwuinisme van die XIXe eeu waar hy in Engeland reeds aopologetiese antoorde moes vind. Vir hom was die vonds van Koning “TuT” en Hiroshima twee plekke waar “wetenskap” uiteindelik Skrifgegewens beam. “TUT” en die vonds van olie wat by Genesis se Mosestydperk pas en “a-tomos” splitsing in kontras met die vorige Grieks-geerfde idea dat die stoflike onsterflik is en dat die mens self nou “hellevuur” veroorsaak!
 • By verskillende fakulteite het my aanhaal van argeologiese artefakte hoogmoedige glimlagte getrek, maar met op-hoogte-bly tot nou, gee die “graaf” meer betroubare agtergrond vir die Bybelgegewe “wetenskaplike mite” van die vorige paar eeue. (Ek gee toe dat dit nie “bewyse” is nie maar betroubare newe-gegewens waarvan ek baie raakgeloop het, van Moses tot by die profete en NT).  UNISA se “glimlaggie” het later in ‘n Departement en Israelbesoeke “evoleer”!
 1. VERANTWOODELIKE EVANGELIE-REFOMATORIES NOTAE tov NGK-KRISIS

OuDoom Stan sit in Moabsland, in tyd en oorde verwyder, van die krisis en wil nie beterweterig wees nie, maar moontlike benaderings tot die krisis(se) noem in die lig van my NGK-diens, waar ek “van ganser harte” steeds die Formuliere eerbiedig ook in die stig van gemeentes buite die RSA, maar ook in my kontak met gelykdenkendes in verskeie ander lande.

 1. ONMIDDELIKE APPEL deur multi-instansies.

Waar Provinsiale Sinodes en ‘n hele getal gemeentes reeds hulle uitgespreek het oor die 1915 besluite van die Verkleinde Algemene Sinode (‘n onverteenwoor-digende byeenkoms in strenger Gereformeerde denke!) en die 1916 besluit die saak wou regstel het die Pretoriase Geregshof teen die beginsel van skeiding tussen Kerk en Staat in die NGK se teologie en in die RSA en ander demokratiese instansie ingedruis en moet so gou moontlik deur vele instansies in appel gaan. [In Londen het die Hof die Anglikaanse Kerk sy reg gegee om op kerklike gronde toewysing van ampte af te wys. In die VSA is al hoe meer voorbeelde van howe wat geloofsaanklagtes teen gelowiges afwys in beide die gevalle van aborsie en van instansies waaar gelowiges geweier het om teen hulle gewete dienste te lewer!]

 

 1. HERSIEN van “toeganklikheid tot ampsbevoegdhede”

Die NGK het hare terug die standpunt gehuldig dat elkeen wat gedoop is en geloofsbelydenis doen, toegang kry tot al die verskillende dienslewering (“ampte”).

Hierdie reeling is in botsing met ‘n eenvoudige lees van die Pauliniese Pastorale briewe. Moet ‘n “veelwywer” VV-menseregte tot elke “diensbevoegdheid” kry? In die buiteland is daar ateistiese predikante in “gevestige kerke”!    Verder het ringe in die verlede van “onsekerhede” en moontlike humanistiese benaderings en omgee vir die “plaasbekleder” die tug verwaarloos, asook die geleentheid om so ‘n aangeklaagde na die waarheid teug te lei!

 1. WOORDBASEERDE Hersien van “bevoegdhede”.

Dit bring ook in gedrang die praktiese verabsolutering van sekere “ampte” en ongetoetste uitsprake van seergeleerdes, moderators, “die Dominee”, “Doktor” …

Volgens Efesi-ers is die leierampte daar om al die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, nie om die hele vrag van dienswerk op die uitbrandende “leraar” te laai nie.

[Met J-tot-J aksie in Ermelo was daar ‘n weeklange pawiljoengeleentheid. Teen die einde van die week het ds. Minnaar ‘n uitnodiging gerig aan almal wat hulle aan “dienswerk” wou wy. Die pawiljoen het leeggestroom met gewillige gelowiges. Die begin van moontlik iets groots het as ‘t ware in Petdam verdrink vanwee die leraars se onkunde hoe om hierdie gelwoiges vir hulle dienswerk toe te rus.

 1. WOORDbasis nodig vir opleiding, proeftyd en aanstelling van “diensbevoegdes”

Die toesig van die ouderling moet in hierdie verband beter aandag kry – weer in die lig vandie Pastorale Briewe wat vir predikers, herders, herders ‘n proeftyd insluit! [As jong ouderling in Ooskerk het ek teveel opmerkings in die banke gehoor van politici, amptenare en seergeleerdes wat grootliks nie te wense was nie!]

Die taak van die diaken om vir die nodige finansies en barmhartigheid te voorsien, moet op ‘n meer doeltreffende vlak van waardigheid en vaardigheid gebring word. Waarom moet die SBK bestaan uit leraars en miskien finanskundiges maar geen diakens nie? Diaken Filippus met sy profeterende dogters het ook geestelike en uitreikwerk gedoen tot in Etiopi-e! Maar ons beskou ons ouderlinge te onkundig om die Woord uit dra anders in ‘n persoonlike huisbesoek! Van my kosbaarste ondervindings was toegeruste ouderling en diaken besoeke by die pastoriegesin.

 1. HERSTEL van ware “ouderlinge, nie “ouderling of leraars vanwees kerkregtelike reelings vir professioneles buite direkte gemeentewerk.

Provinsiale Sinodes kan gerus ‘n dringende studie doen oor die balans van “ware ouderlinge” en “leraars/ hoogleraars” in Sinodes en ringe en Algemene (verkleinde sinode) Sinodes, asook Gereformeerde redes vir ‘n sinode waaar die Gemeentes direkte verteenwoording kry.

 1. HERSTEL van Leraarsopleiding onder regstreekse kerklike inisiatiewe en toesig.

In die huidige klimaat kan die NGK in krisis miskien lamp opsteek by ander Gereformeerdes wat candidate vir en na opleiding deur sinodale en ringskommissies gekeur word. En die oorname deur universiteite van die keuring van teologiese dosente moet heroorweeg word. Elders in die werld kon fakulteite op een kampus saamsluit deur die oorspronklike belanghebbendes uit te sluit. Laasgenoemde moes dan nuwe seminaria oprig om in hulle behoeftes te voldoen. Die onskuldige frase oor regte eksegese wat by die NGK ingesluip het (vgl my verwysing elders na doelgerigte wiggies wat granietblokke laat bars) open die deur vir wawye afwyking van die bedoeling van die Eenheidsformuliere.

 1. Die Lewebrengende WOORD weer uitdra na die samelewing.

Dr Chris Saayman het by sy Woordbehoudende geskrifte ook vir ons almal ‘n voorbeeld gestel van “werk van die evangelis uitvoer”! As elke dorp in die RSA ‘n span van buitepresikers die dorpspleine en strate instuur om dringend die Koning se Paleissaal te vul, kan daar onder genade binne bestek van tyd, ‘n nuwe SA uit die asse verrys. Dis sekondere take om met die owerheid te skakel, dis primere taak van die volk van God is o.a. Bekering van die Bondsvolk ongeag ons gemeenskap of taal (II Kron 7), UITdra van die Woord (Matt 28), ja, dringend op straat en laning die feesuitnodiging met beslistheid uit te dra.

[Hoeveel leraars en ouderlinge het al in dekades van diens nooit buite die kerkmure die buitestanders met dieWoord konfronteer? Hier in NZ het ek in verskeie eeu-oue gemeentes aanbid wat ‘n welkom-teken aan almal adverteer, waar ek tussen die gryskoppe die enigste wat ongesien en onbemerk in en uit kon gaan, terwyl kinders van alle soorte ongesteurd buite op die strate baljaar! Die RSA met sy liberal-humanistiese insette in baie van ons kerke, skole en fakulteite soek ook die begrafnis van die laaste “ringkoppe”!]

EWIGE VERBOND MET NOAG

DIE EWIG-GELDIGE en GELDENDE NOAGITIESE VERBOND

Note to English readers: This is an extention to The Noachide Covenant’s Laws but the English version THE ETERNAL COVENANT WITH NOAH and HOLY COVENANT MATRIMONY is available gratis on pdf. Ask for free copy from swtheron@xtra.co.nz

en die HEILIGE VERBONDS HUWELIK

 In al ons geredekawel oor Bybelse Etiek en die huwelik het ons o.a. ‘n paar belangrike aspekte ook misgekyk of ignorer ons wys ook vinger na huidige skrywer wat sy lewelank gesoek het na beter insigte in die “solae spreuke” met die klem op solus Christus:

1. Belangrike nota oor die woordjie “soos”[καθως] en die Heilige Huwelik.

Die Heilige Huwelik is onteenseglik, ‘n Bondshuwelik. Die eksegese van beide <hina=ινα> en <καθως = soos> in Grieks en meer tale het verskillende aksente. <hina> raak ons redenering oor die Ewige Raad van ons BondsHERE . En verder, < καθως > raak ‘n basiese saak van die Bondshuwelik (nie kerklik of staatbestel nie maar van Bo bestel!)

“Soos” kan ook in Afrikaans vergelyking of begronding beteken. “My vrou redeneer soos ‘n man – sy is egter, eg vrou!” “Hy staan sy man, aangesien hy ‘n werklike man is!”

Efes 5:22 ff baseer die Bondshuwelik as gesaghebbend verteen-woordigend van Christus se verhouding tot Sy Bondskerk. Soos Hy uit liefde vir Sy Bondskerk opoffer, sorg en leiding gee, moet sy amptelike verteenwoordiger in die Bondshuis in alles reg en billik wees soos Sy BondsHERE, en sy gesin sal uit gehoorsaamheid aan Christus hulle bydrae lewer in verantwoordelike samesyn. Toe ‘n liberale, nie-Afrikaanse meisie dit so verstaan, is haar heftge beswaar teen die NGK formulier die swye opgelê!

2. Bome uit Noag se tyd?

23 jaar gelede het ek vir Ringsbroeders ‘n baie bruikbare monster NS hout getoon en gemeld “Dit kom uit Noag se tyd“.

Die broeders wat my redelik liberaal gereken het vanwee my studies aan ‘n handvol fakulteite, het gelag vir my grappie oor die sgn “Noag-mite!”. Lag is die swye opgelê met die verdere inligting:  “’n Bos in NS het ‘n bos reuse Kauribome onder ‘n dik laag modder so begrawe dat hulle saam met blare en vrugte so bewaar is dat uitvoermeubels van die historiese houtsoort gemaak word – wetenskaplik dateer in die era van Vader Noag!”  Ons BONDSHEER, Christus, se duidelike verwysings na Noag en sy tyd, sien ons nou voor ons verwerklik!

3. Net EEN EWIGE VERBOND maar tekens Hernu tot in die Verbond in Messias se eie Bloed

ons BondsGod het met Adam, Noag en Abram telkens Sy Verbond vernuwe. Abraham en sy kinders se Verbond is deur Moses uitgespel en is toepaslik op die saad van Abraham en veral Jakob=Israel. Maar die Eksodusverbond het voorsiening gemaak vir nie-Jode, oftewel kinders van Noag.

Abraham en sy kinders se Verbond is deur Moses uitgespel en is toepaslik op die saad van Abraham en veral Jakob=Israel. Maar die Eksodusverbond het voorsiening gemaak vir nie-Jode, oftewel kinders van Noag. Dis tot in die tyd van die NT eerbiedig en die prediking van Jesus het daarby aangesluit . By die Raad van Jerusalem was dit die basis van hulle raad aan die nie-Joodse gemeeentes, en beide hulle en hulle wetgeleerde Paulus het dit met vreugde aanvaar en as etiese basis gebruik. Dit is dan die basis van die gesaghebende Geskrifte van Jesus se gevolmagtigdes!

Volgens Gen 9 en veral vers 12 is hierdie ‘n ewige verbond[1] tussen alle mense en alle lewende wesens! Vir 6 dekades van NT studie en meer as 6 fakulteite was dit nie op hierdie wyse onder my aandag nie hoewel die rabbi’s dit vir duisende jare noem en ken as die Noagitiese Verbond ook vir nie-Jode!  Salig onbewus saam met vele NT kenners, tot ‘n dekade terug, toe die pous vir politieke redes die Noagitiese Verbond aangehaal het in gesprek aangaande Judaiste en Muslim, maar hy het die NT boodskap en etiese eise daarvan vermy soos meer wat dit verwerp in die post-mod era.

Natuurlik, as seergeleerdes oor die wêreld eerder in die “skyn-wetenskaplike mites” van die afgelope vyf eeue spesialiste is, is die meer radikale toepassing van solus Christus, sola Scriptura ‘n bespotting soos in die bewering: “Die arme Paulus het nie van beter geweet nie”, hou in dat sy BONDSHERE ook daaroor onkundig sou wees”! Inteendeel, die seergeleerde rabbi Paulus, wat sewe jaar aan die voete van die gevierde Gamaliel gesit het, het sulke non-Messiaanse redenasies van sy dag as verwerplike vullis afgewys in die lig van sy ontmoeting met die Heiland self en sy verdere drie jaar van verdieping daarin in Arabië!

[Kerke het die heilige kleinnood van die Verbondshuwelik in ‘n groot mate ontheilig deur dit en ander etiese standaarde te koppel aan die wisselvallige staatswetgewing met ‘n steeds veranderde PC uitkyk en  politiek. Huwelik, kinders, opvoeding is in die eerste plek die Christen se verantwoordelikheid, die reg en voorreg van die Bondshuis, die Bondsfamilie].

Post Scriptum: Die illustrasie(Wiki pd.) is van die geleerde Apostel wat in Tarsus en in Atene die “sofiste” van sy tyd goed geken en teengestaan het (sien I Kor veral) – ook waarskynlik meermale in gesprek met Gallio, die broer van ‘n bekende filosoof! ‘n kontemporre rabbi wat in sy tyd leerling van Gamaliel was, se messiaanse sienswyse herinner aan Paulus en ander NT skrywers wat die hele OT sien as rigtingwyses na die Messias. “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Christus is hulle in Hom ja en amen, tot heerlikheid van God deur ons”!

As ons soos die vals profete die WOORD verminder, vermeerder of aanpas na ons denke en giere, verloor ons die ryje erfenis om telkens in ons lewe en bede die geldige Goddelike Beloftes mis te loop.


[1] Die Verbondsteken is geskaak deur ‘n VSA groep anti-christiese aktiviste, maar in die moeilikste dae van ons uuitreik hier te lande in die vreemde, maar met sy baie reenboë en selfs dubbeles, was dit my bemoediging om deur te druk met take wat met min middele uiters moeilik en selfs bedreigend was.

[1] [1] Die Verbondsteken is geskaak deur ‘n VSA groep anti-christiese aktiviste, maar in die moeilikste dae van ons uuitreik hier te lande met sy baie reenboë, was dit my bemoediging om deur te druk met take wat met min middele uiters moeilik en selfs bedreigend was.

[2] THE ETERNAL COVENANT WITH NOAH and HOLY COVENANT MATRIMONY is available gratis on pdf. Ask for free copy from swtheron@xtra.co.nz

A lulaby for forested apes

(Stan’s Commentary on Einstein’s fear)

Lullaby for updated apes 

(free use but copyright swtheron@xtra.co.nz)

The “gospel”, we no more do teach … and “holy bible” has it wrong;

Endangered APE-species

To sinners, we no more do preach …

For all are good, none in the wrong.

Morals is the word for hate …

“Just being human” is up to date.

Good or bad – no such a thing as …

… murder, pillage, abort and rape

(no more “Amazing Grace” we sing),

Adoring and abhorring the de-volving Super-Ape.

DIE GELOFTE – The VOW in Perspective

Gelofte

A letter to an old academic Colleague on forgotten perspectives of the South African Day of the VOW (1838) – on request an English pdf version is available swtheron@xtra.co.nz 

 

Liewe ou eksamen-kommissie kollega, Samie,

Groete van ver uit Moabsland (NZ) waar ek 1998 met vervroegde emritaat en minderwordende pensoen gehelp het om sake Afrikaans van die grond af te kon help. Dankie vir u pragtige Kerkbode-artikel oor Geloftedag.

 1. In twee van ons gesprekke het jy my besonderlik gehelp – groot dank daarvoor:       

 *   Toe jy as “fundamentalis” afgeskryf is deur fakulteitslede het jy my as NT-man gevra om iets te skryf waartoe ek my nie bevoeg gevoel nie, beide van my skrale kennis van die Euro-NT-“navorsing” hoewel ek self in die buiteland by verskeie fakulteiete en kerke was – o.a. in “Barthse Basel”. Eers in die afgelope dekades as dosent by verskeie Bybelskole en as lid van die NZABS probeer ek om Barth se poging om teenoor sy Duitse voorgangers, dosente en kollega’s 180 grade Bybelkundig om te swaai, nader aan sy doel te kom want ek reken dat hy maar sowat 135 grade bereik het.  Van my lesings vir Bybelskoolvlak Asiërs en Pasifika is weer gegee in my web-werf www.docshaphan.wordpress.com  Miskien het ons Scriptura Scripturam interpres nie nagenoeg aan die 180 grade beoefen nie.    

(Miskien is daar ‘n nuuskierige wat my wenk wil opvolg om twee proewe te maak: a. Kernwoorde soos YHWH (HERE) dwarsdeur die OT en NT na te gaan en sien watter lig daardie besondere en beide word en begrip dit ophelder by NT skrywers en by die woorde van Jesus Christus self b. Vanuit Jesus se Gods- en sedeleer  en Sy Skrif-Agtergrond ons geloofsbelydenisse te verstaan en waardeer).                                                                                                                               

*Jy het jou D-skripsie metafories vir my opgesom met die woorde dat die pastor se ore die belangrikste aspek is. Ek het dit ook letterlik opgeneem en dra sedertdien oorfoontjies!!

 1. Jou KB-bydrae het ek met groot waardering gelees en geniet. Toe die res van die land en kerk nog sku gebly het vir GELOFTEDAG het ‘n  Nkosan Janse v Rensburg en my vader EJJ die gedenking op die Terrein aan die gang gehou in die jare 1920+.

In my diens in Ermelo was ek medeleraar van die vurige Ds Paultjie, Nel (jnr) seun van een van die beyweraars vir Afd B fakulteit. Hy was op die Bloedrivier-kommissie en was deel van ‘n deeglike ondersoek ook van oorlewende Zulukrygers – deels aan my vertel. Verder was  Jan Bantjes (onderlê in die wet) my skoonvader se oupa wat die Trekkerleier se dagboek instand gehou het en as Trekkerskriba en Volksraadskriba gedien het – hy was ook die leermeester van twee presidente, o.a. van President Kruger!

My opmerkings oor die GELOFTE[1]:

 1. Soos met Hooge Skrifkritiek en die veranderende mod Skrifmites, wil seergeleerdes die 1820+ Britse aftakeling van die Boere en hulle polities-geskrewe geskiedenis voortsit!       
 2. Die kerke en staat het eers later bygekom en die Dag proklameer maar ongelukkig dit verpolitiseer[2].   (By Swakop was ek bevoorreg om ‘n drietalige erediens te kon hou waar ‘n Duitse gemeenskapsleier my gespreek het. Hy het van kinds af Geloftediens bygewoon maar as buitestander en nou eers op gevorderde leeftyd besef dat hy ook daaraan ‘n deel moet he!)           
 3. Dit was nie ‘n suiwer Boerelaer maar het verteenwoordigers van meer inheemses en uitheemses bevat – en was ‘n stryd tussen minder- en meer beskaafdes, tussen aanbidders van die HERE God teenoor die van die geeste
 4. Dit was ook vir alle gemeenskappe (veral in die binneland) bevryding van die tydperk DIFIKWANE van moorddadige stam en volkerestryd en die meer vreedsame verhouding tussen gemeenskappe in Suider-Afrika.
 5.  Die “wonder van Dec 16 1838” was nie beperk tot die slag self nie, maar het verskeie ander Voorsienighede ingesluit aan beide kante van die Ncomewaterweg.                                 
 6. Die gelofte om ‘n tempel tot God se eer “stichten zullen waar het hem zou behagen” was nie en sou nie beperk word tot die Geloftekerk in PMBurg nie, maar is telkens van jaar vroeg opgevolg deur ‘n diens vir die plaaslike gemeenskap (onder andere deur Ds Cachet), maar ook in die Kerk se uitreik na alle kante van Afrika en na die afskaf van boikotte na die verste dele van die wereld!

(Ek was jare terug ‘n aanvaarde skrywer vir die KB maar my briewe is blykbaar nie “kosher” genoeg sedert ek teen teveel opinies geantwoord het op die “Masedoniese kreet” hier uit die Suidlande waar daar naby 30 of meer plekke die Woord in Afrikaans uitgedra word, 20+ alleen in NZ. Miskien kan iets van my briefie jou opwek om jou verdere bydraes te lewer).

Nouja, groete uit die Suidland waar ek trag om te bly woeker tot die grysgordyn my geheue verduister.

Stan Theron (emeritus dws reTYREDmissioner)  xxx

[1] Meer detail hieroor beskikbaar op navraag: haere@xtra.co.nz

[2] Sowat ‘n eeu daarna is Nieu Seeland tot die Britse Ryk gevoeg op grond van ‘n traktaat Te Tiriti o Waitangi wat ook verpolitiseer is tot op hede en wel deur politieke, gemeenskaps en ander leiers wat in ‘n post-christelike klimaat die Christelike rede en grond van die “Treaty” totaal ignoreer!

CHRIST in us, our HOPE of Glory

      cruxLamb

 

He’s named Emmanuel, Mighty God is He,   

Wonderful Counsellor, of Peace, Messiah King,

Saints through all ages His Praises bring:

God with us and for us (and for minor me).

Christ is with me, in sunshine and in rain,

Christ before me, preparing, lighting and leading the way;

Christ is behind me, He my ransom did fully pay.
Christ is above me, my King for ever, He will reign.

Christ is in me, His precious Presence of holy purity and mighty power;

Christ undergirds me in every stress and test and heartsore;

With grace abundant to me a sinner -yes, more and more;

He’s always near me, from childish till hoary days until this hour.

Christ meets me early to guide me safely,

Along my way to setting sun and evening rest,

At every time, up every climb, and every crest

with every step, with every quest, He’s near and I am fully blessed.

Christ in the heart of the serving and obeying,

Christ in the mouth of all who proclaim

the sweet, all-powerfully, salvific Name

of Christ who till His Day will keep on reigning!

Christ in the eye of  those on Him focussing;                                          CB Papirus

Christ in the mind and ear of  the willing listening

of them who love his near and final re-appearing,
His authority and final Word of Gospel Teaching.

A final Name given us from Him on High

for all below who His praises sing,

Name of God’s ultimate, adorable King:

Wonderful Grace throughout life and grace to die!

It’s Christ who’s for me, It’s Christ above me,   

It’s Christ who’s in me and strengthens me.

Dis Christus vir my, dis Christus Bo my,

dis Christus in my, om trou te bly!

swt copyright NZ Passover 2019

Jesus Christus houding oor OT “wet”

Blye Wetslering

Op ‘n navraag oor die funksie van die “wet” in die gelowige se lewe, lewer ek my kommentaar: Ek het groot waardering vir u toewyding aan ons VerbondsHEER. die Lam maar ook die Leeu van Judah! In die Bondslering van Moses is hierdie radikale verbod geplaas; Jesus het dit in die Evangelies herhaal dat elke jota en tittel bly geldig en wie die minste daaraan peuter het min plek in Sy Koninkryk. 
Die hele Matt 5 is gewy aan die meer oorvloedige vervulling van die wet soos in Sy volmaakte lewe en soos Hy deur Sy Gees ons in die hele waarheid lei. Hy het gelewe en gelewe volgens “meer oorvloedige geregtigheid” wat uit ‘n rein hart en liefdes-gesindheid voortvloei.
In Jesus se waarskynlike laaste skrywe aan sy gemeentes is Open 22 se herhaling van die Moseswoorde in die Persoonlike Jesus-vermaning: Ek betuig aan elkeen wat byvoeg/weglaat ‘n finale weglating uit Sy Lewensregister!
Nou het ‘n geleerde Duitser, von Rad, baie bespiegel oor die profete se “herinterpretasie” van Moses en sommige reken dan dat ons ook kan “herinterpreteer”. Daardie profete wat die leer en etiek van “Moses” suiwer deurgedra het, het nie aan die BondsWOORD getorring nie en hulle Messiaanse strekking suiwer deurgedra en hulle Bondsboodskappe is in die OT teks opgeneem.
Die wat vir politieke en ander doeleindes profeteer het (vgl Bileam en die stryd wat die groter profete, veral Jeremiah), het gebots met valse profete wat vir politieke doeleindes die Bondswoord verdraai of weerspreek het.
Jesus en sy aangestelde Gesante sluit hierby aan telkens oor valse profete wat die gebod verdraai veral vir motiewe van onkuisheid en afgodery. In Petrus se laaste brief hy dan die Christevangelie “die heilige GEBOD”.
[“Ongehoorsames” sien die “wet” as anti-vryheid, verwerp, verag en haat dit en die Auteur daarvan. Dis ‘n ongelukkige vertaling van TORAh, wat eitlik “lering” is. Ons Verbondshoof “leer” sy Bondskinders; daarom juig hulle in die OT oor hulle Koning se “leringe”- sien meer as 30 sulke positiewe reaksies in die Psalms. Met reg plaas ons Kategismus die gebooie onder die leer van dankbaarheid soos Paulus se vermanings na Rom 12:1 – 2.] Ilustrasie: Blye dag-en-nag lering uit die Wet!

Covenant Families are Small Churches

Tags

, , , ,

Cov Matrimony

In Biblical Greek and other languages <as> can introduce a metaphor or a basis or reason. E.g. “Be a MAN” – have courage like a man, you are a man”. “Dear lady,  be a man” – as you know how a strong man should be” = “Be like a man should be”. Paul’s wisdom: “Wives, submit yourselves to your own husbands, as unto the Lord.”

Eph 5:22 ff Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.   Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
Eph 5:25 ff Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
Eph 5:28  ff So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.  For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
Eph 5:30  For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
Eph 5:31  For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
Eph 5:32  This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.

An example of the use of <as>: Even in the ancient Maori Migration a young girl saved the family from drowning in absence of the armed warriors who had gone ashore. She grabbed the holy and forbidden oars and shouted “Whaka Tane” – I make myself /act like a man”. That location is still named Whakatane. HER descendants like to tell the story.

Whaka Tane.jpg

PAX for eXcellence

PAX logo

The Pacific Academy for Xcellence is offering free courses in Evangelical Reformed Biblical Studies to Christian schools and churches in Eastern Asia and Southern America. Direct all inquiries to the Registrar, Box 65467, Mairangi Bay NZ or haere@xtra.co.nz

The Old and New Testament Scriptures are the only solid basis for Christian thinking. That is why all our language and Biblical course are marked with an “X” for Christ our only Teacher of Truth.

solae5

 One of our basic courses is available as article on this web-site: “Only Christ”